Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

Centrum Żeglarskie (zwane dalej także "podmiotem publicznym") zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Żeglarskie - centrumzeglarskie.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2024-01-31

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne:

 1. Część plików w formatach .DOC, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
 2. Część plików .PDF to pliki nieobsługiwane przez czytniki ekranu. Zasadniczo, pliki te będą eliminowane lub treści równolegle udostępniane w formie alternatywnej. Użytkownicy mogą tu podeprzeć się narzędziem do OCR-u.
 3. Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu braki będą eliminowane.

Treści wyłączone

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 2. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 2021-03-24, na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny, na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny, zaktualizowana została w dniu 2024-03-27.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Justyna Szulborska-Balbus Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 460 08 44. Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.
 2. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 3. Żądanie powinno zawierać:
  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 4. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia
  z żądaniem.
 5. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 6. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 7. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej pkt 4-7 powyżej stosuje się odpowiednio.

Postępowanie odwoławcze

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Żeglarskie to jednostka budżetowa Gminy Miasto Szczecin, w której skład wchodzi 10 budynków o różnym przeznaczeniu funkcjonalnym oraz szereg pomieszczeń technicznych. Większość z nich jest dostosowana do obsługi osób z różnymi niepełnosprawnościami (poza 4 domkami kempingowymi). Praca administracyjna Centrum zorganizowana jest tak, aby zdecydowana większość spraw, z którymi zgłaszają się ludzie, załatwiana była w Budynku B2 (Administracja) na parterze, w pok. 001.

Przed wejściem na teren mariny, na parkingu zewnętrznym od ul. Przestrzennej 19 wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na terenie przystani ? na drodze wewnętrznej wyznaczono 2 kolejne miejsca postojowe ze znakami poziomymi ? niebieskie pole z białym znakiem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311). Łagodny wjazd wózkiem na teren Centrum możliwy jest od ul. Przestrzennej 19 (brama wjazdowa na mały parking wewnętrzny pomiędzy budynkiem B2 i B3).

Opis dostępności budynków:

przystosowanie dla osób z obniżoną sprawnością ruchową:

 • Do 6 z 10 budynków prowadzą szerokie schody.
 • 4 budynki (B1 Schronisko młodzieżowe, B2 Administracja i B3  Schronisko młodzieżowe, Stołówka) mają ułatwienia dla osób z ograniczeniami ruchowymi są wyposażone w podjazdy z odpowiednimi poręczami zamontowanymi na 2 poziomach,
 • 2 budynki mają ograniczony dostęp do części pomieszczeń. Budynek z sanitariatami i pomieszczeniami dla armatorów ma dostępną jedynie toaletę dla osób z niepełnosprawnością. Wejście umożliwia podjazd z balustradą. Drzwi otwierają się automatycznie. Do budynku dydaktycznego wejście do sali dydaktycznej możliwe jest dzięki podjazdowi z balustradą, ale jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu (spowodowane jest to względami bezpieczeństwa).
 • Wnętrze 6 budynków wyposażone jest w elementy likwidacji barier architektonicznych, takie jak: brak progów, szerokie korytarze, drzwi do pomieszczeń o szerokości min. 90 cm, co umożliwia wygodny przejazd wózka. Niestety brak jest dostępu do sal zlokalizowanych na I piętrze budynku Administracji, ale pracownicy, którzy mają tam swoje gabinety, schodzą do interesanta, co jest równoznaczne z zapewnieniem dostępu alternatywnego. Bariera dostępności pokoi zlokalizowanych powyżej parteru występuje we wszystkich piętrowych budynkach objętych nadzorem konserwatorskim.
 • W recepcji schroniska młodzieżowego (budynek B1) oraz w pok. 001 (budynek B2 ? Administracja) znajdują się stanowiska z obniżonym blatem, dedykowane osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 • Na terenie przystani znajdują się 3 toalety dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Jedna z toalet znajduje się w budynku Administracji (B2) na parterze vis a vis pokoju 008. Kolejną toaletą jest ta zlokalizowana w środkowej części mariny, w budynku mieszczącym sanitariaty zewnętrzne (opisana powyżej). Ostatnia znajduje się w budynku B1 Schroniska młodzieżowego ? jeden z pokoi dostosowany jest dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Pokój ten wyposażony jest w łazienkę z prysznicem bez brodzika i odpowiednie sanitariaty.
 • Domki kempingowe są nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:

Możliwe jest wejście na teren obiektu z psem przewodnikiem/asystującym.

przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

 • Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Centrum Żeglarskim za pośrednictwem:
   • poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
   • formularza kontaktowego na stronie centrumzeglarskie.pl umieszczonego
    w zakładce Kontakt;
   • poprzez profile Centrum Żeglarskiego na portalach społecznościowych: FB
    i Instagram.
 • Brak tłumacza języka migowego w bezpośrednim kontakcie, a także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • W budynkach nie ma systemu wspomagania słuchu wykorzystującego pętlę indukcyjną.

 

Dane teleadresowe:

Centrum Żeglarskie

ul. Przestrzenna 19

70-800 Szczecin

Biuro: tel.: +48 91 460 08 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obiekt noclegowy: tel.: +48 91 461 53 91, kom.: +48 500 618 710,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Baner Fundusze Europejskie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Tytuł projektu: „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap III”. Nr umowy o dofinansowanie RPZP.02.10.00-32-B025/17-00 z dnia 14.09.2018 roku.

NASI PARTNERZY

NASZE REALIZACJE

Logo Centrum Żeglarskie

Znajdziesz nas na:

Nawigacja

Zobacz także

Centrum Żeglarskie

ul. Przestrzenna 19

70-800 Szczecin

tel.: +48 91 460 08 44

Schronisko

tel.: +48 91 461 53 91

Bosman

tel.: +48 725 495 280

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

E-rekrutacja
Wolontariusze
Rekrutacja
Reprezentacja